مرور برچسب

ناظر ساختمان

وظایف مهندس ناظر ساختمان چیست؟

وظایف مهندس ناظر ساختمان از موضوعات اصلی مورد بحث در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. در این مقاله به صورت واضح تر وظایف مهندس ناظر ساختمان و چالش های پیش روی او را بررسی میکنیم. آیا وظایف مهندس ناظر ساختمان ، ساده است؟ برخی گمان می…