مرور برچسب

بررسی خاک

بررسی خاک در گودبرداری

بررسی خاک در گودبرداری یکی از آیتم های مهم در نظارت و اجرای گودبرداری است. در ساخت و ساز های شهری اولین مرحله از بررسی خاک هنگام آزمایش خاک صورت میگیرد. حفر چاهک دستی تا تراز کف گودبرداری، از الزامات انجام آزمایش خاک است. دیوار های چاهک…