مرور برچسب

کنترل نقشه های تاسیسات

کنترل نقشه تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان، شریان های حیاتی آن هستند. با این وجود، بیشترین مشکلات ساکنین ساختمان ها، از ناحیه تاسیسات هست. اما چرا ؟ چون در اکثر ساختمان ها، برای تاسیسات ساختمان، نقشه های اصولی ارائه نمی شود و تاسیسات ساختمان به صورت فی البداهه توسط…