مرور برچسب

دیتایل

گام های نقشه خوانی( نقشه سازه)

یادم می آید اولین بار که به تنهایی سر یک ساختمان رفتم برای نظارت کلی عرق ریختم. ساختمان در مرحله نازک کاری بود. نمی دانستم از کجا باید شروع کنم. کدام قسمت ها مهم تر است. فقط می دانستم همه چیز باید طبق نقشه باشد. یک دستم چک لیست بود. یک دستم…