صدور پروانه

صدور پروانه ساختمانی

پروانه ساختمانی، شامل چندین برگه است که در آن تمامی مشخصات ساختمانی که میخواهید بسازید آمده است. گاهی گرفتن این پروانه، شبیه گذر از هفت خان رستم است. این وقتی است که شما، بخواهید از حداکثر ظرفیت ملکتان استفاده کنید. حداکثر ظرفیت، یعنی حداکثر تعداد طبقات با توجه به موقعیت ملک. یعنی حداکثر سطح اشغال، یعنی بهترین پلان معماری، یعنی حداکثر تعداد پارکینگ، یعنی، بهترین کاربری که ملک می تواند داشته باشد و … اگر تجربه و تخصص کافی را نداشته باشید، این کار نیاز به صرف زمانِ زیاد دارد. گاهی هم با وجود صرف زمان زیاد، به دلیل عدم تجربه کافی، به نتیجه نمی توان رسید. اگر وقت شما ارزشمندتر از آن است که با رفت آمد در سازمان ها و شهرداری ها، هدر رود، ما آماده هستیم که پروانه ساختمانی شما را در حداقل زمان ممکن و با حداکثر امتیازات، اخذ کنیم.